مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Mini - Control Panel: ISPmanager
1 Гб диска
5 доменов
100 поддоменов
5 базы данных

Ultimate - Control Panel: ISPmanager
5 Гб диска
10 доменов
150 поддоменов
10 баз данных

Large - Control Panel: ISPmanager
25 Гб диска
20 доменов
200 поддоменов
30 баз данных

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.32.33) وارد شده است.